Privacyreglement VLR accountants

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de VLR accountants internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement; 
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

VLR accountants mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft VLR accountants de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door VLR accountants worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

VLR accountants vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft VLR accountants in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens VLR accountants expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die VLR accountants gebruikt en het doel van het gebruik

VLR accountants verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van VLR accountants, de website bezoekt, een werknemer van VLR accountants bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van VLR accountants of via het contactformulier contact met ons opneemt. VLR accountants verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Bent u werknemer van VLR accountants dan verzamelt VLR accountants daarnaast uw pasfoto en BSN-nummer. Verzorgt VLR accountants de administratie voor u of uw werkgever dan verzamelt VLR accountants mogelijk ook uw BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met VLR accountants sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • de arbeidsovereenkomst uit te voeren met medewerkers van VLR accountants;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies
VLR accountants houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

VLR accountants verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de VLR accountantsorganisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die VLR accountants met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • VLR accountants verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van VLR accountants worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door VLR accountants beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
  • de medewerkers van VLR accountants hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan VLR accountants verstrekte persoonsgegevens;
  • VLR accountants heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. VLR accountants hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal VLR accountants zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

het recht op correctie: aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@vlraccountants.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van VLR accountants.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met VLR accountants opnemen en probeert VLR accountants er samen met u uit te komen. Heeft u een opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door VLR accountants? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal VLR accountants ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van VLR accountants.

Privacyreglement VLR accountants versie februari 2018